Poppies

Txoj Kev Txom Nyem Ntawm Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob thiab Kev Tswj Xyuas Kev Pabcuam

Txoj Kev Txom Nyem Ntawm Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob thiab Kev Tswj Xyuas Kev Pabcuam (Plan) muab lub suab zoo, cov tswv yim mus sij hawm ntev rau kev txo cov roj tsheb thiab tswj cov nroj tsuag nyob rau hauv Park District's Study Area cov chaw ua si. Lub Hom Phiaj nrhiav kom txo qis qhov kev pheej hmoo ntawm Diablo cua-tsav hluav taws kub nyhiab nyob rau hauv hav zoov-nroog cuam tshuam thaum ua kom muaj kev tiv thaiv thiab txhim kho cov txiaj ntsig ntawm ecological thiab cov peev txheej hauv peb txoj cai.

Txoj Kev Npaj yog ua raws li Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv Txoj Kev Npaj thiab tsim los ntawm peb cov kev tswj xyuas roj hluav taws xob tsis tu ncua, nrog rau 1982 Blue Ribbon Report, 1995 Fire Hazard Mitigation Program & Fuel Management Plan for the East Bay Hills (1995 Plan), thiab lwm lub District cov phiaj xwm thiab cov cai.

TAB NTAWV QHIA (PDF)

EXECUTIVE SUMMARY (PDF)

I. INTRODUCTION (PDF)
A. Keeb Kwm ntawm WildFIRE THIAB YUAV TSUM TAU TXAIS KEV PAB CUAM
B. LUB TSEV KAWM NTAWV
C. Kev Npaj Ua Haujlwm thiab Pej Xeem Kev Koom Tes
D. YUAV UA LI CAS YUAV TSUM PAUB TIAS

II. PLAN GOALS, Objectives and GUIDELINES (PDF)
A. PLAN GOALS
B. Lub Hom Phiaj
C. KEV PAB CUAM

III. WILDFIRE HAZARD ASSESSMENT THIAB PRELIMINARY RECOMMENDATIONS (PDF)
A. WILDFIRE HAZARD SAUM TSEEM CEEB
B. PLAN RECOMMENDATIONS

IV. FUEL TREATMENT METHODS (PDF)
A. Xaiv txoj kev tsim nyog
B. TAM SIM NO YUAV TSUM TAU TXAIS KEV KHO MOB
C. FUEL KEV KHO MOB

V. VEGETATION MANAGEMENT PROGRAM (PDF)
A. ZAJ NTAUB NTAWV NTAWM COV NTAUB NTAWV THIAB COV CHAW UA HAUJ LWM
B. INVASIVE PLANTS
C. KEV KAWM NTAWV TSO CAI

VI. PLAN Implementation (PDF)
A. PLAN Implementation Overview
B. Npaj cov phiaj xwm kev kho mob txhua xyoo
C. TUAJ TXOG KEV KHO MOB
D. Hloov kho qhov chaw kho mob DATABASE
E. Cov Nqi Siv Ua Haujlwm

VII. Kev npaj thiab kev lees paub (PDF)

COV TXHEEJ TXHEEM

Tshooj A: Glossary (PDF)
Daim Ntawv Ntxiv B: Cov Kev Cai Tiv Thaiv Hluav Taws Xob thiab Cov Ntaub Ntawv (PDF)
Daim Ntawv Ntxiv C: Kev ntsuam xyuas zaum kawg Wildfire Hazard Assessment and Potential Treatment Areas (PDF)
Daim ntawv ntxiv D: Fuel Treatment Techniques (PDF)
Cov ntawv ntxiv E: Keystone thiab Indicator Species thiab Locally Rare and Unusual Plants (PDF)
Daim ntawv ntxiv F: Piv txwv Cov Ntawv Tshawb Fawb Ua Haujlwm (PDF)
Daim ntawv ntxiv G: Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Kab Mob thiab Noxious Weeds (PDF)
Daim ntawv ntxiv H: Marin Municipal Water District Cov ntaub ntawv tshawb fawb txog tshuaj ntsuab (PDF)
Daim Ntawv Ntxiv I: Phau Ntawv Teev Npe (PDF)

Plan Daim Ntawv Qhia Cover (PDF)

duab
Wildfire Plan Eir Cover

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis