Vargas Plateau Regional Park

Cov Ntaub Ntawv Xov Xwm

Kawm paub txog Park District's Board Rooj Sib Tham, Master Plan, daim ntawv tshaj tawm txhua xyoo, pob nyiaj siv, kev tswj hwm, thiab kev ua haujlwm.

Public Feedback - Peb xav hnov ​​​​los ntawm koj!

rau Kev kub ntxhov or Public Safety kev txhawj xeeb, tiv tauj peb Public Safety Dispatch raws li hauv qab no:
Thaum Muaj Xwm Ceev/Kev Ua Phem Txhaum Cai: Hu rau 911 lossis (510) 881-1121 los ntawm ib lub cell, 24 teev ib hnub twg.
Non-Emergency Public Safety Dispatch Line: (510) 881-1833, 24 teev hauv ib hnub,
los yog xa a Park Watch Report online.

Txoj Kev Nyab Xeeb Tsis Muaj Teeb Meem Tsis Muaj Teeb Meem lossis Kev Puas Tsuaj / Chaw Ua Haujlwm: Nrhiav ib lub chaw nres tsheb lossis hu rau Public Safety Dispatch ntawm (510) 881-1833. Nco ntsoov hais txog qhov xwm txheej thiab qhov chaw tseeb ntawm qhov teeb meem nrog rau txoj kev taug lossis thaj chaw lub npe.

Cov Lus Nug dav dav: 1-888-EBPARKS / 1-888-327-2757 (Mon-Fri, 8:30 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj)
Kev tshwj tseg: 1-888-327-2757, xaiv xaiv 2 (Mon-Fri, 9am-4pm)

Rau tag nrho lwm cov lus nug, thov xa cov lus siv qhov txuas hauv qab no.

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis