Poppies

Human Resources Division

Human Resources Division

Human Resources Division tau mob siab rau:

  • muab ib qho chaw ua haujlwm tshiab uas txhawb nqa kev sib luag thiab kev loj hlob ntawm kev ua haujlwm los txhawb lub District lub zeem muag thiab lub luag haujlwm.
  • ua haujlwm raws li tus neeg koom tes ua lag luam tau cog lus los nrhiav kev ua haujlwm zoo hauv kev nrhiav neeg ua haujlwm, koom nrog, tsim kho, thiab khaws cov neeg ua haujlwm sib txawv thiab suav nrog uas qhia txog cov zej zog uas peb ua haujlwm.

East Bay Regional Park District yog ib lub chaw ua haujlwm muaj vaj huam sib luag.

Sau npe rau e-Newsletter Updates Lub Hlis